Veřejný závazek

Domov „Srdce v domě“ Klentnice je příspěvková organizace zřízená a řízená Jihomoravským krajem, která poskytuje sociální službu „domov pro osoby se zdravotním postižením“.

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením, nebo kombinovaným postižením starší 18 let.

V zařízení nelze poskytnout sociální služby seniorům bez mentálního postižení, občanům s převládajícím psychickým onemocněním, občanům se sklonem ke škodlivému užívání či závislosti na psychotropních látkách včetně alkoholu, s poruchou při níž může ohrozit sebe i druhé, jehož chování znemožňuje soužití s kolektivem.

Posláním domova je vytvořit podmínky pro důstojnýa kvalitní život. Podporovat samostatnost a uplatňování vlastní vůle uživatelů a zajišťovat nezbytnou míru podpory

 

Závazek k deinstitucionalizaci

Čestně prohlašujeme, že zařízení Srdce v domě, p.o. žádá o finanční podporu z projektu IROP, díky které projde transformací ústavní péče a jejím výsledkem bude podpora v komunitě.

Cílem částečné transformace služby DOZP v Klentnici je jak zvýšení kvality života uživatelů v původním zařízení, tak vytvoření služby komunitního typu, která bude plně respektovat individuální potřeby a přání uživatelů, tak aby mohli žít běžným způsobem života a přirozeně se zapojovat do společnosti.

 

Zásady poskytování rezidenčních služeb

  • Zásady individuality – služba je uzpůsobena a směrována vždy k jednomu určitému uživateli, k respektování jeho potřeb, představ, přání a tužeb.
  • Zásady samostatnosti – přiblížení se běžnému životu s každodenním životním rytmem
  • Zásady partnerství a spolupráce – ve spolupráci uživatel – pracovník, pracovník – rodina, rodina – uživatel, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů, kteří se také podílí na poskytování služeb a řešení problémů
  • Zásady důstojnosti – zachování intimity a lidské důstojnosti, respektování práv a názorů uživatelů

Cíle domova pro osoby se zdravotním postižením pro rok 2017

Rozvojové cíle domova pro osoby se zdravotním postižením

1. Podpora k udržení pracovních dovedností, návyků a uplatnění se ve společnosti (měřitelnost: individuální plán uživatele a plán péče uživatele)

2. Podpora samostatnosti a vlastního výběru uživatel při plánování volného času (měřitelnost: individuální plán uživatele, nácvik samostatnosti)

3. Vytvořit odpovídající prostředí pro důstojný život nákupem nových postelí a židlí pro uživatele na I. domácnosti do konce roku 2017

4. Podpora rozhodování o vlastním životě – uplatňování vlastní vůle - procházky, nákupy, odhlašování stravy apod. (měřitelnost: individuální plán)

5. Podpora k sociálnímu začleňování - práce, veřejné zdroje – kadeřník, lékař, pedikúra, klub, knihovna (měřitelnost: individuální plán uživatele - aktivizační činnosti, běžně dostupné veřejné služby)

 

Manažerské cíle DOZP

1. Pokračování v deinstitucionalizaci a zapojení do projektu IROP

2. Do konce roku 2018 připravit 12 uživatelů na odchod do nových domků v Lednici

3. Provádět školení zaměstnanců – příprava na novou službu, s důrazem na zvýšení odbornosti v sociální službě

4. V průběhu roku 2017 připravit, v rámci integrace do společnosti, 2 uživatele pro volný trh práce

5. Ve školním roce 2016/2017 (od září 2016) pokračovat ve vzdělávání 3 uživatelů v kurzu pro získání základního vzdělávání

6. Podpora 9 uživatelek k samostatnosti v domácnosti s nízkou podporou a v přípravě na odchod do CHB Lednice

 

Konkrétní cíle DOZP

1. zajistit 60% uživatelům využívání návazných zdrojů (kadeřnice, pedikúra, obchod, knihovna atd. - do konce roku 2017 (měřitelnost - IP klientů-aktivizační činnosti)

2. Podporovat uživatele v rozhodování a odpovědnosti za své jednání (měřitelnost - IP uživatelů)

3. Plynulé začlenění a adaptace nově přijatých uživatelů v roce 2017 (měřitelnost - IP uživatelů)

4. Více pracovat na individualitě uživatele, na zvyšování nebo udržení jeho schopností a tím snižovat jeho závislost na sociální službě.

5. Větší spolupráce DOZP s veřejným opatrovníkem, zaangažování veřejného opatrovníka v oblasti zajišťování osobních potřeb uživatele, zmapování a realizování vizí a cílů opatrovance, popř. opatrovanci pomoci s vytvořením vizí.